all threads All Threads ›› I'm from Vietnam ›› new reply Post Reply
Khanhnho

Time Husk
1 Posts
28/M/NA

offline 
June 14 2018 12:05 AM   QuickQuote Quote  
Game ??u giao h?u ??u tiên trên sân nhà c?a Danang Dragons ? mùa gi?i n?m nay ?ón ti?p nhà quán quân VBA 2017 Thanglong Warriors. ?à N?ng Dragons ?ã thi ??u th?p. bên c?nh ?ó b?ng kinh nghi?m và dàn c?u th? ??ng ??u h?n, Thanglong Warriors ?ã có ???c chi?n th?ng ??u tiên sau tr?n thua tr??c ??i bóng c?ng thành th? Hà N?i Buffaloes . Da Nang Dragons tham gia VBA mùa này mang 1 ??i hình m?i, có hai tân binh ???c ch? mong ?ông ??o là Zachary Allmon

2 buoc len ro
nem bong vao ro
cach nem bong vao ro

Chris Dieker, c?ng có ?ó là c?u th? tr? m?i 19 tu?i Nguy?n Hoàng Tu?n. V? phía Th?ng Long Warriors, trong tr?n ??u này h? ?ã mang thêm 1 nhân t? “c? mà m?i” Tô quang qu? Trung sau khi sau khi gi?i quy?t xong v?n ?? c?a s? VHTT&DL C?n Th?, H?ng “bún” c?ng ???c HLV Matt Skillman tin t??ng tung vào sân ngay trong kho?ng ??u tr?n. ?úng nh? k? v?ng c?a các ng??i ng??ng m?, 2 ”ngo?i binh” ???c trông ??i nh?t bên phía ?à N?ng Dragons thi ??u n?i b?t ngay th?i gian tr??c h?t c?a tr?n ??u, hai ngo?i binh c?a nh?ng chú r?ng sông Hàn liên ti?p bi?u ??t và ??u mang ???c 11 ?i?m ? hi?p m?t. ti?p t?c s? h?u hi?p thi ??u th? hai v?n là Zach Allmon và Dieker giúp Danang Dragons khi?n cho ch? tr?n chi?n.

Tân binh Zachary Allmon v?i ???c 12 rebounds cùng s? h?u 9 rebounds c?a Chris Dieker ?ã giúp các chú r?ng sông Hàn hoàn toàn làm ch? khu v?c 3 giây. xu?t s?c trong t?n công nh?ng ?à N?ng Dragons v?n còn khá ph? quát v?n ?? c?n kh?c ph?c trong phòng th? và có nh?ng turnover ?áng ti?c. Vi?c thi?u v?ng Nguy?n V?n Hùng ? mùa gi?i VBA n?m nay có th? th?y s?c m?nh c?a nhà ?KV? gi?m sút ?i t??ng ??i ph? thông.

Dù trong hi?p hai, Jaywuan Hill có ???c 6 rebounds b?ng v?i H?ng “bún” t?o ?i?u ki?n cho Thanglong Warriors không b? n?i r?ng kho?ng ph??ng pháp ngay n?a ??u game ??u. Toàn ??i phòng th? th?t th?, Justin Young và Jaywuan Hill thi ??u ko ?úng mang t? th? và hoàn lép v? lúc ph?i ??i ??u tay ?ôi s? h?u nh?ng ngo?i binh m?i c?a Danang Dragons. các chi?n binh kh?ng long tiêu dùng khá ph? quát cú ném 3 ?i?m thi?u xác th?c lúc ch? ??t t? l? 1/18, tr??c khi Tô quang ?ãng Trung mang cú buzzer beater cu?i hi?p 2 t?o ?i?u ki?n cho ??i bóng th? ?ô ko b? ??i th? d?n quá xa. Hi?p hai k?t thúc s? h?u t? s? 46-37 nghiêng v? ??i bóng sông Hàn.

??u hi?p 3 ??i bóng c?a HLV Donte Hill ti?p t?c thi ??u hi?u qu? và ?ã v?i lúc t?o kho?ng cách th?c 15 ?i?m, nh?ng t? gi?a hi?p 3, Danang Dragons ?ã mang d?u hi?u ?u?i s?c lúc mà không mang nh?ng c?u th? ch?t l??ng ? bên ngoài ?? thay th?. các chi?n binh Thang Long Warriors l?y l?i th? tr?n và Jaywuan Hill bùng n? tr? l?i mang 14 ?i?m sau lúc anh ch? ghi ???c có 6 ?i?m ? hai hi?p ??u,

nhà ?KV? VBA 2017 l?n ??u v??n lên d?n tr??c ??i ph??ng trong tr?n ??u. ??n hi?p ??u rút c?c, có th? coi là công ?o?n k?ch tính nh?t c?a tr?n ??u khi c? 2 ??i bóng có nh?ng gi?ng co v? t? s?. Và mang s? tuy?t v?i c?a nh?ng ngo?i binh trong kho?ng hai phía nh? Jaywuan và Jack Allmon ?ã làm cho game ??u tr? lên k?ch tính ??n các phút r?t cu?c.

Tiêu bi?u ph?i nh?c ??n kho?ng th?i gian khi tr?n chi?n ch? còn 1 phút 30 giây, khi mà Thanglong Warriors ?ang d?n tr??c hai ?i?m thì c? 2 bên liên ti?p v?i nh?ng tình hu?ng ném bóng thi?u chính s? h?u các qu? ném ph?t, ?i?u ??y giúp cho Thanglong Warriors b?o ??m cách bi?t. th?ng l?i tr??c các chú r?ng sông Hàn giúp các chi?n binh kh?ng long s? h?u ???c ý th?c th?p tr??c khi b??c vào mùa gi?i VBA chính th?c. ch?m d?t tr?n chi?n Zach Allmon mang cho mình 38 ?i?m v?i t? l? ném r? lên ??n 60% cùng 21 rebounds trong ngày ra m?t. Bên phía ??i khách c?ng không kém c?nh lúc Jaywuan Hill ghi ???c cho mình 31 ?i?m và 12 rebounds.

C?u th? Vi?t ki?u Chris Dieker c?ng ko thua sút khi cho khán kém ch?t l??ng th?y ???c k? n?ng c?ng nh? th? hình n?i tr?i c?a mình có 18 ?i?m và 13 rebounds. ?ây là cu?c chi?n tr??c nh?t c?a các c?u th? ?à N?ng Dragons t?i VBA n?m nay. H? mang cho mình s? ?n ??nh c?ng nh? hoàn h?o c?a “hai c?t tr?” Dieker và Allmon, ngoài ra hu?n luy?n viên Donte Hill v?n còn s? ?ông ?i?u ph?i khi?n ?? giúp cho ?oàn quân tr? này v?i ???c s? ?n ??nh và bùng n? nh?ng lúc thi?t y?u. ???ng kim quán quân Thang Long Warriors c?ng c?n ph?i s?m l?i phong thái ?ã giúp h? dành ch?c vô ??ch t?i mùa gi?i VBA n?m ngoái, khi mà kho?ng cách gi?a bí quy?t ??i bóng t?i VBA ?ang mang các s? ??ng ??u tích c?c.

VBA 2018 ?ang làm ng??i xem mãn nhãn v?i m?t dàn ti?n ??o có k? n?ng ti?n công cùng các cú block ??nh cao nh? Jaywuan Hill (TLW), Mike Bell (HNB), De Angelo Hamilton (CTC) và ngày hôm nay là Chris Dieker, Zach Allmon (?ND). Cho ??n khi này, VBA ?ã di?n ra 4 tr?n ??u tr??c h?t.c?ng s? h?u nh?ng thay ??i v? s??n ??i hình c?a các ??i bóng, VBA h?n h?n s? s? h?u l?i s? th?a mãn cho nh?ng fan hâm m? trái bóng cam khi mà ngày kh?i tranh mùa gi?i chính th?c s?p ti?n t?i d?n.

nem bong xa
lu?t bóng r?
lu?t ch?i bóng r?
all threads All Threads ›› I'm from Vietnam ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: I'm from Vietnam

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?