forum Want Ads / Personals ›› Các y?u t? ?nh h??ng t?i giá c?a các m?u c? nhân t?o ›› new reply Post Reply
chienit1992@gmail.com

C? nhân t?o giá r?
1 Posts
26/F/NA

offline 
April 23 2018 11:58 PM   QuickQuote Quote  

Th? tr??ng vi?t có r?t nhi?u các lo?i c? sân bóng, c? sân v??n nhân t?o,c? nhân t?o sân golf có ch?t li?u m?u mã khác nhau c?ng vì th? mà giá thành c?a các lo?i c? này c?ng khác nhau.
V?y làm sao ?? ch?n ???c m?u c? nhân t?o phù h?p v?i túi ti?n và ch?t l??ng t?t. Vhtgrass s? ??a ra m?t s? l?u ý khi mua c? nhân t?o giá r?:
Ngu?n g?c xu?t x? c?a c? th??ng ???c s?n xu?t theo dây chuy?n hi?n ??i c?a các n??c ??c, Hà Lan, Trung Qu?c v?i nguyên li?u chính là Polyeste ho?c Polyethylene, t?o nên lo?i c? ??t ch?t l??ng cao.
màu c? gi?ng c? t? nhiên.
M?m m?i,có s? ma sát và không b? thoái hóa, l?p ?? dày, s?i c? ???c khâu ch?c ch?n.
Cách 10cm s? có m?t l? thoát n??c d??i ?? c?.
Giá thành c? nhân t?o có s? chênh l?ch là do khâu v?n chuy?n và thuê kho bãi. Vì v?y mà Vhtgrass luôn ??m b?o ch?t l??ng t? khâu nh?p vào và phân ph?i ra ngoài th? tr??ng có m?c giá h?p lí.
Liên h?:
CÔNG TY C? PH?N T? V?N ??U T? VÀ PHÁT TRI?N V?N HÓA TH? THAO VI?T NAM
VP Hà N?i: P5-D4 Ngõ 9, Khu?t Duy Ti?n, Thanh xuân B?c - Thanh Xuân - Hà N?i
VP HCM: Nhà 59A, ???ng s? 6, Ph??ng 15, Qu?n Gò V?p, TP HCM
?i?n tho?i: 091 656 0672
Email: vht.ceo@gmail.com
Website: http://vhtgrass.com

click here for link

click here for link

click here for link

click here for link
Carlo_HC
hardcore for life
24,857 Posts
35/M/NA


offline   (1)
May 2 2018 1:48 PM   QuickQuote Quote  
yes.
forum Want Ads / Personals ›› Các y?u t? ?nh h??ng t?i giá c?a các m?u c? nhân t... ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Các y?u t? ?nh h??ng t?i giá c?a các m?u c? nhân t?o

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?