forum Politics and Society ›› Nh?ng ?u và nh??c ?i?m c?a máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng ›› new reply Post Reply
binhan2016

Time Husk
6 Posts
26/M/NA

offline 
March 17 2017 1:25 PM   QuickQuote Quote  
Nh?ng ?u và nh??c ?i?m c?a máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng

Bây gi? thi?t b? máy khu?ch tán tinh d?u ???c ph? bi?n ng??i s? d?ng phía trong ??i s?ng máy không ch? có công d?ng bên trong kh? mùi ko gian mà làm th? th? hi?u qu?. & Hi?n gi? s? h?u nhi?u m?u máy xông tinh d?u khác nhau ? trong ?ó m?u máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng ???c ?a thích nh?t Ngày nay v?y máy có nh?ng công n?ng v??t tr?i gì mà ???c ?a d?ng ng??i tin s? d?ng.

Cách th?c ho?t ??ng c?a máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng phá v? nh?ng h?t tinh d?u thành nh?ng h?t nh? h?n là v? k?t c?u c?a chúng t?o ra h??ng th?m bên ngoài không khí. máy s? d?ng tinh d?u ???c hòa chung vào n??c nên lúc phun s??ng s? có t??ng ??i n??c ?i kèm nên mùi tinh d?u s? không còn n?ng nh? nguyên ch?t.

[center][/center]

++ ?u ?i?m:

- r?t d? t?ng ?? ?m ngoài không khí ??c thù là trong giai ?o?n ?ông d? dàng tránh ???c không khí khô, ?ây là lo?i máy v?i t?i ?u l?n vi?c gi? âm và ? phía trong lúc ho?t ??ng ko gây ra ti?n ?n, hài hòa v?i n??c do ?ó gây ít t?n tin d?u.

++ Y?u ?i?m

- ?ây là ki?u máy s? h?u s? d?ng n??c k?t h?p cùng v?i tinh d?u thành ra sau khi dùng B?n nên ch?m sóc s?ch s?, tránh nh?ng mùi tinh d?u ?? kho?n th?i gian dài v?i mùi l? ? phía trong khi khu?ch tán.

++ s?m máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng t?i ?âu

B?n ?ang c?n mua máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng nh?ng ?ang phân vân ko bi?t s?m máy t?i ?âu thì b?n hoàn toàn yên tâm hãy ??a ?i?m ngay vào v?i chúng tôi Ph? ki?n xông h?i bình an chuyên cung c?p nh?ng ki?u máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng & nh?ng chi?c máy khác nh? máy khu?ch tán tinh d?u xe t??ng ??i...b?n s? h?u th? xem c? th? nh?ng loai máy khu?ch tán qua liên k?t sau: http://phukienxonghoi.com/sp/may-xong-tinh-dau/ n?u b?n có yêu c?u trung tâm ngay vào chúng tôi qua s? hotline 0933 05 20 40 hay ??c hàng online ?? ???c nhân viên g?i l?i gi?i ?áp c? th? cho m?i ng??i.
click here for link
Cumby
Time Husk
7,452 Posts
29/M/PA


online  mobile reply   (4)
March 17 2017 7:32 PM   QuickQuote Quote  
Ok
forum Politics and Society ›› Nh?ng ?u và nh??c ?i?m c?a máy khu?ch tán tinh d?u... ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Nh?ng ?u và nh??c ?i?m c?a máy khu?ch tán tinh d?u phun s??ng

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?